Persoana fizica autorizata este intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de o persoana fizica ce foloseste, in principal, forta sa de munca.  Intreprindere economica – activitatea economica desfasurata in mod organizat, permanent si sistematic, combinand resurse financiare, forta de munca, materii prime, mijloace logistice si informatie, pe riscul intreprinzatorului, in cazurile si in conditiile prevazute de lege;

Persoana Fizica Autorizata nu dobandeste personalitate juridica prin inregistrarea la Registrul Comertului. Deci, un PFA nu este persoana juridica, chiar daca de multe ori este tratata ca si cand ar fi.

Art.187 din codul civil prevede: Orice persoana juridica trebuie sa aiba o organizare de sine statatoare si un patrimoniu propriu, afectat realizarii unui anumit scop licit si moral, in acord cu interesul general.

Observam ca o entitate pentru a dobandi calitatea de persoana juridica trebuie sa indeplineasca cumulativ 3 conditii:

 1. sa aiba organizare de sine statatoare – adica o structura, entitate independenta de persoana fizica. Nu este cazul, PFA-ul functioneaza dependent de persoana fizica;
 2. sa aiba un patrimoniu propriu – aceasta conditie poate fi indeplinita daca se constituie un patrimoniu de afectatiune;
 3. sa aiba un scop licit si moral – aceasta conditie este indeplinita deoarece PFA-ul are scopul de a desfasura o activitate economica cu respectarea legislatiei;

Poate va intereseaza: Infiintare PFA

Conditia 1. nu poate fi indeplinita in nici o situatie, acesta fiind elementul esential care ma conduce sa reafirm ca PFA-ul nu are personalitate juridica.

Ce inseamna acest lucru? PFA – ul va aplica doar prevederile din legislatia fiscala, penala sau civila care fac referire la persoanele fizice, inclusiv cele referitoare la sanctiuni. Se stie ca amenzile pentru persoane fizice sunt mai mici decat cele pentru persoane juridice.

PFA poate avea in obiectul de activitate cel mult 5 clase de activitati prevazute de codul CAEN (Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala).

                471 (Grupa) – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate;

4719 (Clasa) – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare;

Practic o clasa de activitate prevazut in CAEN are 4 cifre

In scopul exercitarii activitatii/activitatilor pentru care a fost autorizata, PFA poate stabili relatii contractuale, in conditiile legii, cu orice persoane fizice si juridice, cu alte PFA, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic.

PFA poate desfasura activitatile pentru care este autorizata, singura sau impreuna cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, in calitate de angajator, cu contract individual de munca, incheiat si inregistrat in conditiile legii. Deoarece PFA-ul are calitatea de angajator persoana fizica NU poate sa fie propriul salariat insa poate cumula calitatea de persoana fizica autorizata cu cea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel pentru care PFA este autorizata.

Potrivit art.17 alin.(3) PFA nu va fi considerata un angajat al unor terte persoane cu care colaboreaza, chiar daca colaborarea este exclusiva. Aceasta prevedere trebuie sa fie completata cu prevederile art.7 alin 3 din codul fiscal pentru a nu fi considerata dependenta, adica chiar daca nu esti angajat sa fii impozitat ca si cand ai fi angajat.

O persoana care are calitatea de titular a unui PFA NU poate indeplini cumulativ si calitatea de intreprinzator al unei Intreprinderi Individuale insa poate cere schimbarea statutului juridic dobandit si autorizarea ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale. O persoana care are calitatea de PFA poate indeplini cumulativ si calitatea de membru al unei Intreprinderi Familiale sau asociat al unei societati comerciale.

Conform OUG 44/2008 art.2 lit. i1, alaturi de persoana fizica autorizata, sotul/sotia poate functiona ca persoana fizica autorizata  fara sa fie necesara inregistrarea in Registrul comertului sau fara sa aiba calitatea de salariat.

PFA raspunde pentru obligatiile sale fiscale sau civile:

 • patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit,
 • si, in completare, cu intreg patrimoniul sau (daca obligatiile depasesc patrimoniul de afectatiune).

Patrimoniul de afectatiune – masa patrimoniala in cadrul patrimoniului intreprinzatorului, reprezentand totalitatea drepturilor si obligatiilor afectate, prin declaratie scrisa ori, dupa caz, prin acordul de constituire sau printr-un un act aditional la acesta, exercitarii unei activitati economice

Constituirea patrimoniului de afectatiune se face prin incheierea unui act unilateral de catre persoana fizica si inregistrarea patrimoniului (marfa, bani, imobilizari, etc) in Registrul Inventar la inceperea activitatii sau ulterior.

Intregul sau patrimoniu – intreaga avere a persoanei fizice.

Conform codului civil art.3 alin (2) Sunt considerati profesionisti toti cei care exploateaza o intreprindere….

PFA-ul este considerat din punct de vedere legal PROFESIONIST, astfel putand sa aplice prevederile legale privind insolventa potrivit legii 85/2006. PFA-ul poate intra direct in procedura simplificata de insolventa care presupune cu necesitate intrarea in faliment.

In situatia in care patrimoniul de afectatiune este constituit, toti creditorii vor incerca prin executare silita sa-si acopere sumele pe care le au de recuperat din acest patrimoniu.

In situatia in care sumele de recuperat de creditori depasesc valoarea patrimoniul de afectatiune, creditorii se pot indrepta impotriva intregului patrimoniu personal a persoanei fizice autorizate, cu exceptia bunurilor care sunt neurmaribile conform art. 727 codul de procedura civila:

 1. bunurile de uz personal sau casnic indispensabile traiului debitorului si familiei sale si obiectele de cult, daca nu sunt mai multe de acelasi fel;
 2. obiectele indispensabile persoanelor cu handicap si cele destinate ingrijirii bolnavilor;
 3. alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de 3 luni, iar daca debitorul se ocupa exclusiv cu agricultura, alimentele necesare pana la noua recolta, animalele destinate obtinerii mijloacelor de subzistenta si furajele necesare pentru aceste animale pana la noua recolta;
 4. combustibilul necesar debitorului si familiei sale socotit pentru 3 luni de iarna;
 5. scrisorile, fotografiile si tablourile personale sau de familie si altele asemenea;
 6. bunurile declarate neurmaribile in cazurile si in conditiile prevazute de lege.

Potrivit art.729 codul de procedura civila, salariile si alte venituri periodice, pensiile acordate in cadrul asigurarilor sociale, precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia pot fi urmarite:

 1. pana la jumatate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii;
 2. pana la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

Veniturile din munca sau orice alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia, in cazul in care sunt mai mici decat cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmarite numai asupra partii ce depaseste jumatate din acest cuantum.

Ajutoarele pentru incapacitate temporara de munca, compensatia acordata salariatilor in caz de desfacere a contractului individual de munca pe baza oricaror dispozitii legale, precum si sumele cuvenite somerilor, potrivit legii, nu pot fi urmarite decat pentru sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere si despagubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vatamari corporale, daca legea nu dispune altfel.

Alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii, ajutoarele pentru ingrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate in caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum si orice alte asemenea indemnizatii cu destinatie speciala, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmarite pentru niciun fel de datorii.

PFA-ul isi inceteaza activitatea si este radiata din registrul comertului in urmatoarele cazuri:

     a) prin decesul titularului PFA;

In acest caz inteprinderea economica inregistrata ca PFA nu poate sa-si mai continuie activitatea. In maxim 30 de zile de la obtinerea certificatului de deces se va depune cererea de radiere la ONRC.

Mostenitorii titularului PFA (optional) vor deschide succesiunea pentru patrimoniul de afectatiune a PFA-ului.

Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor (active, numerar, drepturi de autor, etc) si a obligatiilor (datorii la furnizori, ANAF, etc). In situatia in care PFA-ul figureaza ca sume datorate la diverse persoane fizice, juridice sau la bugetul local si de stat acestea vor trebuii achitate de mostenitorii care au acceptat succesiune.

Mostenitorii care au primit prin succesiune cota parte din patrimoniul PFA-ului vor depune pana pe 25 mai anul urmator declaratia 200 pentru suma aferenta cotei primite, impreuna cu copie dupa actul de succesiune si documentele de radiere de la ONRC.

     b) prin vointa titularului PFA;

Titularul va depune la ONRC cererea de radiere, urmand ca ulterior sa instiinteze ANAF.

     c) in conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Orice persoana fizica sau juridica prejudiciata ca efect al unei inmatriculari ori printr-o mentiune in registrul comertului are dreptul sa ceara radierea inregistrarii pagubitoare, in tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia, in cazul in care prin hotarari judecatoresti irevocabile au fost desfiintate in tot sau in parte sau modificate actele care au stat la baza inregistrarii cu privire la care se solicita radierea, daca prin hotararea judecatoreasca nu a fost dispusa mentionarea in registrul comertului.