CERERE OFERTA SSM

Telefon: 0344 807 370 int.2
Mobil: 0729 812 125


 1. Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului 

 2. Certificate Constatatoare pentru activitatile desfasurate sau autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii (pentru liber profesionisti)

 3. Identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala

 4. Plan de prevenire si protectie

 5. Tematici de instruire

 6. Program de instruire – testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii pentru:

  1. conducatorii locurilor de munca;
  2. lucratori, pe meserii si activitati.

 7. Decizii interne pentru:

  1. Desemnare serviciu extern;
  2. Desemnare persoane acordare prim ajutor, psi, inlaturare pericol grav + PV instruire lucratori privind acordarea primului ajutor;
  3. Responsabil mediu L211/2011;
  4. Componenta serviciului de SSM;
  5. Conducatorii locurilor de munca;
  6. Personalul cu responsabilitati conform NSSM ( ex, manipulare depozitare recipiente cu oxigen; deservire instalatii aer comprimat) etc.;

 8. Dosarul medical individual; 

9. Foaia de parcurs

– cu textul „am verificat starea tehnica a masinii, aceasta fiind in stare BUNa. am verificat documentele obligatorii ale masinii (RCa, itP, Certificat inmatriculare, Rovinieta) si sunt toate valabile in termenele stabilite de lege. Cunosc obligativitatea purtarii centurii de siguranta si a consecintelor nerespectarii acestei prevederi. semnatura sofer”

 10. Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire (test obligatoriu in urma instruirii introductiv generale cu rezultatul insemnat in fisa de instructaj + teste anuale)

 11. Fisele individuale de instructaj de protectia muncii completate conform tematicilor, semnate de lucratori si conducatori loc de munca.

12. Fisa de aptitudini; (o copie se anexeaza si la fisa de instructaj)

inscrierea in fisa de instructaj „apt pentru lucru la inaltime”

13. Fisa postului (cu reglementari SSM si PSI incluse) + atributii din clasificare;

 14. Regulament intern; 

 15. Foaie de prezenta (Pontaj); 

16. Declaratie traseu;

17. Buletine de verificari PRaM

18. Buletine de verificare metrologica a AMC–urilor din dotare (manometre…)

19. Verificarile isCiR;

20. Lista autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica;

21. Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EiP) si de lucru (EiL), corespunzator riscurilor activitatii si a materialelor igienico sanitare;

22. Fise de magazie pentru dotarea cu EiP

23. Certificate de conformitate pentru EiP si EiL

24. Programul de revizii si reparatii a Et din dotare 

25. Normativ semnalizare SSM; 

26. Contract cu medic de medicina muncii 

 27. instruiri colective vizitatori 

28. Plan de evacuare in caz de urgenta 

29. Evidente nominale ale angajatilor cu handicap si a celor cu varsta sub 18 ani 

30. Masuri tehnico-organizatorice de prevenire alarmare, interventie, evacuare si prim ajutor 

31. Plan de interventie in caz de pericol grav si iminent de accidentare 

32. Registre de evidenta a accidentatilor in munca 

33. Registre de evidenta a accidentelor usoare 

34. Registre de evidenta a incidentelor periculoase 

35. Registre de evidenta a imbolnavirilor profesionale 

36. Notificare ITM, pentru munca de noapte 

37. Contractele de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv cele incheiate cu angajatori straini si contractele de inchiriere vor contine clauze privind SSM 

38. Contractul colectiv de munca intocmit la nivelul unitatii (clauzele referitoare la protectia muncii, la timpul de munca, regimul pauzelor, munca in schimburi si intensitatea acesteia) 

39 .Masuri tehnice si/sau organizatorice luate pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta (recomandat o norma specifica interna instalatii electrice 

40. Determinarile de noxe, in cazul unitatilor cu tehnologii care degaja noxe chimice (in vederea stabilirii masurilor specifice de protectie a muncii) 

41. Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munca (daca sunt sub cele maxim admise pentru protectia neuropsihica si psihosenzoriala a executantilor) 

42. Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzator conditiilor in care se desfasoara activitatea la locurile de munca (norme specifice pe loc de munca sau pe meserie) 

43. Evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele si periculoase (Lista si masuri specifice) 

44. Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie (unde este cazul) 

45. Notificare catre itM privind lista substantelor chimice periculoase, pe care le produce , distribuie sa utilizeaza; 

46. Proces verbal de control intern propriu, din punct de vedere al protectiei muncii 

47. Proces verbal de punere in functiune a schelei; 

48. Plan propriu – pentru santiere temporare – daca e cazul

49. asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrica a echipamentelor de munca si asig iluminatului de siguranta; 

 50. Evidenta, intretinerea, revizia si repararea periodica a echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competent 

51. Respecta reglementarile SSM privind transportul, manipularea si depozitarea echipamentelor de munca, materialelor si produselor 

52. Reglementari SSM privind folosirea surselor de foc deschis si fumatul la locurile de munca unde acestea sunt interzise; 

53. Reglementari SSM privind intocmirea si respectarea documentatiilor tehnice pentru executarea lucrarilor care necesita masuri speciale de siguranta 

54. Reglementari SSM privind asigurarea, marcarea si intretinerea cailor de acces si de circulatie 

55. Reglementari SSM privind Permis gass free, in situatiile de lucrari in spatii inchise unde exista pericol de explozie 

56. Documentul privind protectia la explozie 

57. autorizatie de lucru in zone Ex (conform prescriptiilor din standardele de securitate specifice); 

58. Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase (conform prescriptiilor din standardele de securitate specifice) 

59. Plan tehnic de exploatare 

60. Registrul de evidenta a elementelor pentru legare a sarcinilor, dupa caz (Pt R 14-2002); 

61. Registrul cu orele de functionare a echipamentelor tehnice (Et) (ex. compresoare) 

62. Registrul pentru substante periculoase 

63. Formular comanda si indeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive 

64. Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazuta la art. 13 lit. k) din legea 319.2006. trebuie sa contina nominalizarea si localizarea acestor zone in cadrul intreprinderii si masurile stabilite in urma evaluarii riscurilor pt aceste zone