Servicii Protectia Muncii (Sanatate si Securitate in Munca)

protectia muncii abilitareDianex Serv SRL este autorizata pentru consultanta si servicii de protectia muncii pentru toate judetele.

Pentru judetelul Prahova asiguram, prin deplasarea consultantilor nostri la sediul dvs, urmatoarele servicii:

 • Asistenta la controalele inspectorilor I.T.M.
 • Evaluare riscuri SSM a nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, lucrare ce trebuie revizuită, cel puţin, în următoarele situaţii:
  1. ori de câte ori intervin schimbări sau modificări în ceea ce priveşte tehnologia, echipamentele de muncă, substanţele ori preparatele chimice utilizate şi amenajarea locurilor de muncă/posturilor de muncă;
  2. după producerea unui eveniment; la constatarea omiterii unor riscuri sau la apariţia unor riscuri noi; la utilizarea postului de lucru de către un lucrător aparţinând grupurilor sensibile la riscuri specifice;
  3. la executarea unor lucrări speciale.
 • Elaborarea şi actualizarea Dosar SSM ;
 • Cercetare accidente munca ;
 • Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în întreprindere şi/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;
 • Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • Verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;
 • Intocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul protectia muncii;
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;
 • Asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101–107 din H.G. 1425/2006, şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;
 • Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101–107 din H.G. 1425/2006;
 • Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;
 • Efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
 • Identificarea echipamentelor individuale de protectiamuncii necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

CERERE OFERTA SSM

Telefon: 0344 807 370 int.2
Mobil: 0729 812 125