Documentele sunt stabilite prin Ordinul 163/2007 in functie de numarul de salariati ai firmei

{slider Operatori economici care au un numar de salariati de cel putin 49 de salariati}

 1. dispozitia privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;
 2. instructiunile de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;
 3. dispozitia privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului; – instructiunile de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;
 4. dispozitia privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
 5. dispozitia privind organizarea instruirii personalului;
 6. dispozitia de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgenta ori contract cu un alt serviciu privat pentru situatii de urgenta;
 7. dispozitia de sistare a lucrarilor de constructii sau de oprire a utilizarii constructiei, in cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu;
 8. regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale;
 9. conventiile sau contractele cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile ;
 10. dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
 11. masurile speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.

     Documentele si evidentele specifice apararii impotriva incendiilor emise in acest caz trebuie sa cuprinda cel putin:

 1. planul de analiza si acoperire a riscurilor al unitatii administrativ-teritoriale, in partea ce revine operatorului economic sau institutiei;
 2. fisa obiectivului in cel putin doua exemplare, unul din ele fiind transmis la inspectoratul judetean sau al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, dupa caz;
 3. raportul anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor;
 4. documentatia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea si analiza riscurilor de incendiu etc.;
 5. avizele sau autorizatiile de securitate la incendiu, insotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
 6. certificatele EC, certificatele de conformitate, agrementele tehnice pentru mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor si echipamentele specifice de protectie utilizate;
 7. registrele instalatiilor de detectare, semnalizare, stingere a incendiilor, insotite de cpii dupa atestatele firmelor care au efectuat proiectarea, montarea si verificarea lor, respectiv ale celor care efectueaza intretinerea si repararea acestora sau care efectueaza servicii in domeniu;
 8. registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;
 9. date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situatii de urgenta, conform criteriilor de performanta;
 10. lista operatorilor economici sau institutiilor cu care s-au incheiat contracte de inchiriere, cu specificarea domeniului de activitate al acestora si a numarului si termenului de valabilitate ale contractului;
 11. planurile de protectie impotriva incendiilor;
 12. evidenta exercitiilor de evacuare a personalului propriu si/sau utilizatorilor constructiei;
 13. evidenta exercitiilor de interventie efectuate, avand anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
 14. rapoartele de interventie ale serviciului privat pentru situatii de urgenta;
 15. fisele de instruire, conform reglementarilor specifice;
 16. lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;
 17. graficele de intretinere si verificare, conform instructiunilor producatorului/furnizorului, pentru categoriile de utilaje, instalatii si sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaza in caz de incendiu;
 18. rapoartele intocmite in urma controalelor preventive proprii sau ale autoritatii de stat competente;
 19. planurile si programele cuprinzand masuri si actiuni proprii sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in domeniu.

{slider Operatori economici ce desfasoara activitati in domeniu reglementat de o autoritate si care au un numar mai mic de 49 de salariati} In acest caz, administratorul operatorului economic asigura organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor prin emiterea urmatoarelor documente si evidente specifice:

 1. instructiunile de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;
 2. reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
 3. organizarea instruirii personalului;
 4. dispozitia de sistare a lucrarilor de constructii sau de oprire a utilizarii constructiei, in cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu;
 5. regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale;
 6. documentatia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea si analiza riscurilor de incendiu etc.;
 7. avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, insotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
 8. certificatele CE, certificatele de conformitate, agrementele tehnice pentru mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor si echipamentele specifice de protectie utilizate;
 9. registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;
 10. organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca;
 11. fisele de instruire, conform reglementarilor specifice;
 12. lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;
 13. rapoartele intocmite in urma controalelor autoritatii de stat si masurile si actiunile proprii sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in domeniu.{/sliders}